www.arkivet.aland.fi Torsdag - 4 Jun 2020
Ålands landskapsarkiv Böcker i arkivet
För myndigheten
En av landskapsarkivets viktigaste uppdrag är att ge landskapsmyndigheterna råd och anvisningar om dokument- och arkivhantering. Vi har alltså inte endast ansvaret för de äldre handlingar som lämnats till oss för förvaring. Uppdraget kan så att säga börja redan när handlingarna uppstår eller inkommer. Arkivvården om fattar alla allmänna handlingar från deras upprättande och allt framgent.
Med arkivlagen (ÅFS 13/2004) som grund ska vi tillsammans med avdelningar, byråer och andra organ som lagen omfattar utarbeta arkivplaner. Dessa utgör ett styrdokument för rationalisering och överblick. I arkivplanen fastställs vilka handlingar som skall bevaras och vilka som skall gallras. Utan fastställd arkivplan kan ingen gallring ske! Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor rörande dokumenthantering eller arkivering.
Arkivlagen (ÅFS 2004/13 och ÅFS 2004/26) finns att läsa på Landskapsregeringens hemsida under rubriken "Lagstiftning".
Visste du att...
...vi har ett register över alla äldre lagfarter i de åländska domstolarnas arkiv!
Tel. +358-(0)18-25 344 Fax. 018-12 908
arkivet@regeringen.ax